องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 46

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการเพือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 19 ม.ย. 67 30
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 19 ม.ย. 67 38
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 26 ม.ย. 66 329
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ม.ย. 66 342
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 5 ม.ย. 65 761
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 986
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 997
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 942
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 869
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 1029
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 959
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 928
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 1052
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 1029
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 1044
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 1017
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 1006
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1018
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 1007