องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 70
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 52
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 62
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 62
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 221
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 168
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 164
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 170
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 158
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 171
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 170
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 168
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 160
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 166