องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 53
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 40
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 33
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 34
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 33
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 34
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 35
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 35
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 32
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 32