องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 5 ม.ย. 65 389
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 11 พ.ค. 64 612
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 พ.ค. 64 642
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 7 พ.ค. 64 620
การประเมินความเสี่ยงการทุจริคประจำปี 7 พ.ค. 64 562
ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร 20 พ.ค. 63 736
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 6 พ.ค. 63 661
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 6 พ.ค. 63 640
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 686
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 6 พ.ค. 63 680
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 6 พ.ค. 63 698
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 พ.ค. 63 664
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 6 พ.ค. 63 665
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 6 พ.ค. 63 672
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 6 พ.ค. 63 644