องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ……………………. ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศ... วันที่ 12 มิ.ย. 67 (ดูู 1422)

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ... วันที่ 7 มิ.ย. 67 (ดูู 868)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยร่วมกันประหยังพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยร่วมกันประหยังพลังงาน สร้างนิสัยรักสิ่งแวดล้อม วิธีการประหยัดพลังงาน สารพ... วันที่ 6 มิ.ย. 67 (ดูู 689)

ประชาสัมพันบ่อดักไขมัน

“ถังดักไขมัน” (grease trap) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ช่วยดักเศษอาหารและจับไขมันจากการล้างภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอา... วันที่ 5 มิ.ย. 67 (ดูู 829)

โครงการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ได้ดำเนินจัดโครงการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี แ... วันที่ 4 มิ.ย. 67 (ดูู 573)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยได้ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้... วันที่ 4 มิ.ย. 67 (ดูู 262)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซต์เคิล

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วยตำบล เจ้าหน้าที่ทุกๆคน นำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมซื้อขายขยะรีไ... วันที่ 20 มี.ค. 67 (ดูู 5495)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพื่อดำเนินการธนาคารขยะในพื้นที่อ... วันที่ 20 มี.ค. 67 (ดูู 5768)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย นำโดย นายบัวทอง ศรีกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้... วันที่ 31 ส.ค. 66 (ดูู 5694)

ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อตำบลวังไชยสะอาดน่าอยู่ ทุกคนต้องร่วมม... วันที่ 18 ส.ค. 66 (ดูู 6404)

ประชาสัมพันธ์..การขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...ในพื้นที่ตำบลวังไชย

ประชาสัมพันธ์..การขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจ... วันที่ 10 ส.ค. 66 (ดูู 5657)

ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประชาสัมพัธ์ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงตลอดวัน... วันที่ 4 ส.ค. 66 (ดูู 5158)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประ... วันที่ 5 ก.ค. 66 (ดูู 5259)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

"ที่มาและความสำคัญ" - ภาวะคลอดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่คลอดโดยมีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ - เป็นสาเห... วันที่ 5 ก.ค. 66 (ดูู 3287)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังไชย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย คณะกรรมการได้พิจารณาพิอนุมัติงบประ... วันที่ 24 มิ.ย. 66 (ดูู 2893)

โดรงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย สนับสนุนน้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำแก่ ... วันที่ 24 มิ.ย. 66 (ดูู 2186)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชยได้ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้... วันที่ 23 มิ.ย. 66 (ดูู 2672)

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ ลด ละ เลิกบุหรี่

ประชาชนชาวตำบลวังไชยที่สนใจเลิกบุหรี่ สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0437775112... วันที่ 22 มิ.ย. 66 (ดูู 3928)

ออกสุมตรวจขยะเปียก ม.1-10

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย นำโดย นางอังคณารัตน์ โพธิเสส ปลัด อบต.วังไชย เจ้าหน้าที่ อบต.วังไชย ร่วมกับผู้... วันที่ 8 มี.ค. 66 (ดูู 4238)

ออกร้านงานปีใหม่ 2566

ออกร้านงานปีใหม่ 2566... วันที่ 23 ก.พ. 66 (ดูู 4727)