องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 41

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 590
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 576
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 588
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 577
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 585
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 578
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   22 มิ.ย. 66 117