องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์   17 มิ.ย. 63 503
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร   17 มิ.ย. 63 489
คำร้องทั่วไป   17 มิ.ย. 63 494
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ   21 ก.ค. 63 501
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   21 ก.ค. 63 491
แบบลงทะเบียนผู้พิการ   21 ก.ค. 63 493
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   22 มิ.ย. 66 41