องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

กองการเกษตร

จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเกษตร

นายภิญสวรรค์ มูลดี
ผช.นักวิชาการเกษตร