องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

นักบริหารงาน อบต.

นางอังคณารัตน์ โพธิเสส
ปลัด อบต.

นายสุมิตร วังพิมูล
รองปลัด อบต.