องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 43

นักบริหารงาน อบต.

นางอังคณารัตน์ โพธิเสส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0885617178

นายสุมิตร วังพิมูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0844281090