องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
กองสวัสดิการสังคม

นางบำเพ็ญ ราชกิจ
ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคม