องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองสาธารณสุข

นส.อังคณารัตน์ โพธิเสส ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางทองดี ศรีมนตรีสง่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป