องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

สำนักปลัด

จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน
หัวหน้าสำนักปลัด

นส.นันท์ธิดา นันทะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเบ็ญจวัลย์ ไวจำปา
นิติกร

นางทองดี ศรีมนตรีสง่า
นักบริหารงานทั่วไป

นายศรวิชญ์ ยุบลมูล
นักทรัพยากรบุคคล

จ.อ.ภิรมย์ สาลาด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายคำจันทร์ กึกก้อง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นส.รัตนพร แพงคำ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นส.รุ่นรัตน์ แสนสี
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นส.กนิษฐา ฉิมมา
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายทศพล พรดอนก่อ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมบัติ เศษกลาง
พนักงานขับรถยนต์