องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดุริยางค์พร้อมตกแต่งริ้ขบวบในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 18 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 18 พ.ย. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 18 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด 17 พ.ย. 63 2
ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 13 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 13 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประจำตำบล 11 พ.ย. 63 3
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 10 พ.ย. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 6 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 5 พ.ย. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้ออเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 5 พ.ย. 63 3
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 4 พ.ย. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาแรงงานทั่วไป นักการภารโรง ตัดหญ้าสนาม 29 ต.ค. 63 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 28 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระทงในโครงการการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 27 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 27 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บงานประเพณีลอยกระทง 27 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 27 ต.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับในโครงการการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 27 ต.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 26 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชย 26 ต.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม - -มีนาคม 2564 12 ต.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ต.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาแม่บ้าน ทำความสะอาด /งานอื่นๆ 9 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี 9 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกและทำความสะอาดตลาดชุมชน 9 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลต้นไม้/ตัดตกแต่งกิ่งไม้ อบต.วังไชย 9 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 9 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกและทำความสะอาดตลาดชุมชน 9 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุข 9 ต.ค. 63 6