องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯ 23 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.วังหิน-ดู่ใหญ่ 22 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.โนนสำราญ 22 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.อัมพวนาราม 22 ก.ย. 64 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านหัวหนอง 22 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวหนอง ซอย 7 20 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวหนอง ซอย 7 20 ก.ย. 64 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.95-003 17 ก.ย. 64 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 16 ก.ย. 64 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2564 14 ก.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี กองคลัง 14 ก.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 3 ก.ย. 64 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 3 ก.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 3 ก.ย. 64 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 3 ก.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 3 ก.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถโดยสาร หมายเลขทะเบียน 40-0209 1 ก.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชย 26 ส.ค. 64 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา 25 ส.ค. 64 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 25 ส.ค. 64 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุข 17 ส.ค. 64 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ 11 ส.ค. 64 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน กข 9840 มหาสารคาม 5 ส.ค. 64 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 5 ส.ค. 64 24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 2 ส.ค. 64 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(ลูกรัง) กองช่าง 2 ส.ค. 64 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ส.ค. 64 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ส.ค. 64 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ( ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ) 30 ก.ค. 64 19