องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง 23 มี.ค. 66 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 23 มี.ค. 66 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์) 17 มี.ค. 66 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 14 มี.ค. 66 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้าย (ป้ายการประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอบรบือ) 14 มี.ค. 66 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน 13 มี.ค. 66 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล (ป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 66 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จา้งเหมาปประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร 1 มี.ค. 66 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม 1 มี.ค. 66 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 1 มี.ค. 66 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน - ดู่ใหญ่ 1 มี.ค. 66 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-บ้านแก่งสนาม 28 ก.พ. 66 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง 28 ก.พ. 66 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปริ้น กองกาศึกษา 23 ก.พ. 66 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 ก.พ. 66 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือน มีนาคม 2566 20 ก.พ. 66 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 66 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายตลาดนัดชุมชนบ้านวังหิน 13 ก.พ. 66 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ 13 ก.พ. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 66 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 66 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา 2 ก.พ. 66 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 2 ก.พ. 66 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน-ดู๋ใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ-แก่งสนาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 2 ก.พ. 66 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566ฟ 2 ก.พ. 66 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม 2 ก.พ. 66 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงาน (แรงงานทั่วไป) ประจำรถน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 26 ม.ค. 66 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า 26 ม.ค. 66 40