องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 29 ม.ค. 67 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ๋ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 12 ม.ค. 67 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และราชินี รัชกาลที่ 10 10 ม.ค. 67 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน รื้อถอน เครื่องปรับอากาศ 10 ม.ค. 67 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย 9 ม.ค. 67 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ไฟสัญญาณฉุกเฉิน 28 ธ.ค. 66 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 28 ธ.ค. 66 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 27 ธ.ค. 66 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองการศึกษาฯ 25 ธ.ค. 66 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองสวัสดิการสังคม 19 ธ.ค. 66 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องปริ้น สำนักปลัด 13 ธ.ค. 66 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 7 ธ.ค. 66 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ กองการศึกษา 1 ธ.ค. 66 41
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 14 พ.ย. 66 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 14 พ.ย. 66 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้าย ห้ามจับปลา 14 พ.ย. 66 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 14 พ.ย. 66 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์พื้นฐาน 14 พ.ย. 66 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น 14 พ.ย. 66 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ 10 พ.ย. 66 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ห้องคลัง 10 พ.ย. 66 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8 พ.ย. 66 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8 พ.ย. 66 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service 8 พ.ย. 66 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งสนาม ซอย 2 8 พ.ย. 66 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด อบต.วังไชย 7 พ.ย. 66 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังไชย 7 พ.ย. 66 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 7 พ.ย. 66 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) 7 พ.ย. 66 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวนาราม เดือนพฤษจิกายน 2566 6 พ.ย. 66 66