องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 44

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 มิ.ย. 67 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม (โรงเรียน)(สพฐ.) 10 มิ.ย. 67 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2567 29 พ.ค. 67 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพพิวเตอร์ สำนักปลัด 21 พ.ค. 67 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 24 ม.ย. 67 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 19 ม.ย. 67 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 17 ม.ย. 67 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ม.ย. 67 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2567 1 ม.ย. 67 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 27 มี.ค. 67 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน 27 มี.ค. 67 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ กองช่าง 7 มี.ค. 67 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 มี.ค. 67 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 6 มี.ค. 67 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำตัวหนังสือสติกเกอร์ติดประตูอาคารสำนักงาน 6 มี.ค. 67 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจจัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 29 ม.ค. 67 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ๋ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 12 ม.ค. 67 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และราชินี รัชกาลที่ 10 10 ม.ค. 67 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน รื้อถอน เครื่องปรับอากาศ 10 ม.ค. 67 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย 9 ม.ค. 67 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ไฟสัญญาณฉุกเฉิน 28 ธ.ค. 66 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 28 ธ.ค. 66 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2567 27 ธ.ค. 66 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองการศึกษาฯ 25 ธ.ค. 66 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง กองสวัสดิการสังคม 19 ธ.ค. 66 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องปริ้น สำนักปลัด 13 ธ.ค. 66 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 7 ธ.ค. 66 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ กองการศึกษา 1 ธ.ค. 66 111
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 14 พ.ย. 66 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 14 พ.ย. 66 137