องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีพ่นควันป้องกันและกำจัดแมลง 23 มิ.ย. 64 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ซื้อวัสดุถังพลาสติกสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันเชื้อไวรัส 2019 23 มิ.ย. 64 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชย 21 มิ.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกของสูงอายุ 19 รายการ 21 มิ.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 16 ราย 21 มิ.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 15 ราย 21 มิ.ย. 64 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริมนม ( นม ) (แผนงานระดับก่อนระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา ) 17 มิ.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริมนม ( นม ) (แผนงานระดับก่อนระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา ) 17 มิ.ย. 64 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้างวัดหัวหนอง 11 มิ.ย. 64 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 9 มิ.ย. 64 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 8 มิ.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 มิ.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 มิ.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ คนพิการ 1 มิ.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ คนพิการ 1 มิ.ย. 64 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ 1 มิ.ย. 64 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน 28 พ.ค. 64 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 25 พ.ค. 64 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีพ่นกำจัดลูกยุงลาย ทรายเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค 25 พ.ค. 64 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 พ.ค. 64 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชย 21 พ.ค. 64 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถของ อบต.วังไชย 21 พ.ค. 64 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 20 พ.ค. 64 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 พ.ค. 64 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 19 พ.ค. 64 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 13 พ.ค. 64 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ปี 2564 11 พ.ค. 64 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์ กองคลัง 7 พ.ค. 64 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 5 พ.ค. 64 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 3 พ.ค. 64 17