องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการคัดแยกขยะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือคัดแยกขยะ 22 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพปฐมวัยปลอดภัยจากโรค 22 ก.ย. 63 0
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 18 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 18 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า 18 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ในสำนักปลัด 18 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 18 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.อัมพวนาราม 14 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพดบ้านหัวหนอง 14 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.โนนสำราญ 14 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น มค. 95-009 14 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14 ก.ย. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการป้องกันการทุจริต 14 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแลัซ่อมแซมทรัพย์สิน 11 ก.ย. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตราประทับแบบขออนุญาตก่อสร้าง) 3 ก.ย. 63 2
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2 ก.ย. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 31 ส.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) 5600 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) 3800 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้ โครงการปลูกต้นไม้ ฯ 27 ส.ค. 63 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการปลูกต้นไม้ ฯ 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปลูกต้นไม้ ฯ 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการปลูกต้นไม้ ฯ 27 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา( จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 25 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 25 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 25 ส.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 25 ส.ค. 63 4