องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประการเจตนารมย์ 11 พ.ค. 64 22
ประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ใสสะอาด” 5 พ.ค. 64 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การยกระดับมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 ม.ย. 64 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังไชย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 9 ม.ย. 64 26
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ครั้งที่ 1 9 มี.ค. 64 43
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 มี.ค. 64 45
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 19 ก.พ. 64 42
แจ้งมาตรการและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5 ก.พ. 64 42
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 3 ก.พ. 64 52
เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ 26 ม.ค. 64 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ค. 64 48
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 13 ม.ค. 64 55
มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิค 19 30 ธ.ค. 63 57
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 22 ธ.ค. 63 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าชุดกีฬา โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่อำเภอบรบือฯ 9 ธ.ค. 63 56
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ธ.ค. 63 54
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 79
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 68
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 28 ส.ค. 63 81
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 88
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ประกาศให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปี 2562 27 ส.ค. 63 89
ร่วมเป็นตัวแทนในการขับร้องบทเพลงกษัตริย์ของปวงชน ซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 25 มิ.ย. 63 104
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 มิ.ย. 63 120
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 18 พ.ค. 63 125
จดหมายข่าว อบต.วังไชย 18 พ.ค. 63 118
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ 18 พ.ค. 63 119
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ค. 63 116
ประกาศเรื่องการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง 18 พ.ค. 63 104