องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มอบเกียรติเพื่อยกย่องพนักงาน ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 20 มิ.ย. 66 118
ประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 27 ม.ย. 66 138
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ย. 66 150
บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 4 ม.ย. 66 161
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4 ม.ย. 66 151
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มี.ค. 66 159
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 66 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 มี.ค. 66 191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 2 ก.พ. 66 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14 ก.ย. 65 351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กประฐมวัยฯ 2 ก.ย. 65 351
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น 22 ก.ค. 65 433
ประกาศกำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มิ.ย. 65 415
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 25 มิ.ย. 65 422
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 17 มิ.ย. 65 463
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 13 มิ.ย. 65 453
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 มิ.ย. 65 447
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 18 พ.ค. 65 511
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 17 พ.ค. 65 477
ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 12 ม.ย. 65 506
นโยบายไม่รับของขวัญ 4 ม.ย. 65 533
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสือ 25 มี.ค. 65 519
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation:CI) ระดับตำบลวังไชย ณ วัดโนนนิคม 22 มี.ค. 65 491
ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากโรคโควิค 19 22 มี.ค. 65 502
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ม.ค. 65 563
ประกาศใช้แผนดำเนินการฉบับที่ 2 22 ธ.ค. 64 568
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 29 ต.ค. 64 608
ประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ 13 ต.ค. 64 620
คุณสมบัติของผู้รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 654
รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ต.ค. 64 658