องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พักคอยตำบลวังไชย 16 ส.ค. 64 14
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 4 ส.ค. 64 21
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 25 มิ.ย. 64 35
ประการเจตนารมย์ 11 พ.ค. 64 54
ประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ใสสะอาด” 5 พ.ค. 64 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง การยกระดับมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 ม.ย. 64 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังไชย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 9 ม.ย. 64 52
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ครั้งที่ 1 9 มี.ค. 64 70
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 มี.ค. 64 77
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 23 ก.พ. 64 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 19 ก.พ. 64 76
แจ้งมาตรการและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5 ก.พ. 64 69
รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 3 ก.พ. 64 81
เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ 26 ม.ค. 64 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย 20 ม.ค. 64 80
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 13 ม.ค. 64 87
มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิค 19 30 ธ.ค. 63 88
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 22 ธ.ค. 63 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าชุดกีฬา โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่อำเภอบรบือฯ 9 ธ.ค. 63 83
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ธ.ค. 63 83
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 113
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 21 ก.ย. 63 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 28 ส.ค. 63 106
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 ส.ค. 63 107
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เรื่อง ประกาศให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย ประจำปี 2562 27 ส.ค. 63 121
ร่วมเป็นตัวแทนในการขับร้องบทเพลงกษัตริย์ของปวงชน ซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 25 มิ.ย. 63 134
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 มิ.ย. 63 153
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 18 พ.ค. 63 156
จดหมายข่าว อบต.วังไชย 18 พ.ค. 63 153