องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

กองการศึกษา

นางดารณีย์ ศรีสันติสุข
ผู้อำนวยการศึกษา

นางดาวรุ่ง เสนามาตย์
ครู ค.ศ.1

นางบุษยา เทียนยุทธ
ครู ค.ศ.1

นางราตรี นามคำมี
ครู ค.ศ.1

นางบุปผา ค่าวยา
ครูผู้ช่วยระดับ3

นางสุกานดา วงศ์ฮาด
ครูผู้ช่วยระดับ3

นางเสงี่ยม น้ำใจ
ครูผู้ช่วยระดับ3

นางกันยา วงษ์งอ
ผู้ดูแลเด็ก

นางกาญจนา ไชยคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางจงจิตร ซาเกิม
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรลา เหลี่ยมดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจา เจริญแก่นทราย
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลวรรณ งาคม
ผู้ดูแลเด็ก

นส.บุญจันทร์ มุลดี
ผช.นักวิชาการศึกษา