องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5


นายอุดม กึกก้อง
นายก อบต.
086-8936115

นายคาน ซาเกิน
รองนายก อบต.
084-428-1903

นายสุพรรณ ศรีพงษ์
รองนายก
0879460463

นายอัศจันทร์ พรจันเท่า
เลขานุการนายก อบต.
087-0073837