องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6


นายอุดม กึกก้อง
นายก อบต.

นายคาน ซาเกิน
รองนายก อบต.

นายเรืองศิลป์ อ่อนมาก
รองนายก อบต.

นายอัศจันทร์ พรจันเท่า
เลขานุการนายก อบต.