องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4


นายอุดม กึกก้อง
นายก อบต.
086-8936115

นายคาน ซาเกิน
รองนายก อบต.
084-428-1903

นายเรืองศิลป์ อ่อนมาก
รองนายก อบต.
084-7873871

นายอัศจันทร์ พรจันเท่า
เลขานุการนายก อบต.
087-0073837