องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 46

กองคลัง

นายสุภักดิ์ คำสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส. ลักษณาวดี พรดอนก่อ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางนิติยา ลาดล้าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางลัดดาวัลย์ พรจันเท่า
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี