องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

กองคลัง

นายสุภัคดิ์ คำสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารุณี เพ็ญธิสาร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นส.ลักษณาวดี พรดอนก่อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายจิตรศักดิ์ ชัยดวงดี
นักวิชาการพัสดุ

นางลัดดาวัลย์ พรจันเท่า
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

นส.วราพร มูลผง
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ