องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 16 มี.ค. 64 47
รายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 16 มี.ค. 64 38
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 180
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 17 มิ.ย. 63 155
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 118
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 17 มิ.ย. 63 143
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ 6 พ.ค. 63 137
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 127
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 132
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 142
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6 พ.ค. 63 135
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 พ.ค. 63 123
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 132
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 127