องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 16 มี.ค. 64 88
รายงานติดตามประเมินผล ปี 2563 16 มี.ค. 64 73
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 228
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 17 มิ.ย. 63 200
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 155
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 17 มิ.ย. 63 187
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ 6 พ.ค. 63 169
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 6 พ.ค. 63 167
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 168
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 181
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6 พ.ค. 63 172
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 พ.ค. 63 154
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 168
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 171