องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 24 พ.ค. 66 139
รายงานติดตามและประเมินผล 2565 21 มี.ค. 66 193
แผนดำเนินงานปี 2566 21 มี.ค. 66 188
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 21 มี.ค. 66 245
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 18 ม.ย. 65 578
แผนดำเนินงานปี 2565 29 ต.ค. 64 780
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 16 มี.ค. 64 760
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) 17 มิ.ย. 63 903
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย 17 มิ.ย. 63 852
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 17 มิ.ย. 63 934
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 พ.ค. 63 831
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 6 พ.ค. 63 849
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 พ.ค. 63 830
แผนอัตรากำลังสามปี 6 พ.ค. 63 842
แผนดำเนินงาน 6 พ.ค. 63 833