องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 30 ม.ย. 65 346
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ม.ย. 65 328
การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 18 ม.ย. 65 371
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 11 ม.ย. 65 366
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 391
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 304
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 322
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ม.ย. 65 318
การย้ายและการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 297
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 8 ม.ย. 65 337
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 8 ม.ย. 65 306
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติงานบุคลากร 8 ม.ย. 65 320
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 8 ม.ย. 65 309
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 8 ม.ย. 65 322
คู่มือการปฏิบัติงาน 5 ม.ย. 65 341
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาแทน 7 ก.ค. 64 491
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 พ.ค. 64 1073
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ย. 64 495
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ย. 64 489
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 736
บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 590
ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 574
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 552
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 598
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 6 พ.ค. 63 580
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 6 พ.ค. 63 549