องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 26 ม.ย. 66 184
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 26 ม.ย. 66 220
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 26 ม.ย. 66 218
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 26 ม.ย. 66 190
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 26 ม.ย. 66 188
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ม.ย. 66 189
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 30 ม.ย. 65 539
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ม.ย. 65 527
การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 18 ม.ย. 65 574
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 11 ม.ย. 65 552
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 609
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 494
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 521
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 ม.ย. 65 526
การย้ายและการเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล 11 ม.ย. 65 482
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 8 ม.ย. 65 528
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 8 ม.ย. 65 508
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติงานบุคลากร 8 ม.ย. 65 510
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 8 ม.ย. 65 495
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 8 ม.ย. 65 514
คู่มือการปฏิบัติงาน 5 ม.ย. 65 529
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาแทน 7 ก.ค. 64 682
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11 พ.ค. 64 1567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 ม.ย. 64 691
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 20 ม.ย. 64 688
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 17 มิ.ย. 63 949
บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 798
ประกาศหลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน อบต.วังไชย 16 มิ.ย. 63 763
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 767
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 พ.ค. 63 803