องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อบต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคามทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

กองช่าง

นายฐิติพันธ์ นาคยา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดา มาตย์เทพ
นายช่างโยธา

นายลันจวน มุมอ่อน
ผช.ช่างโยธา

นายสุวรรณ จินารักษ์
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายภูวนาท เบ็ญจวานิช
คนงานทั่วไป