วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย

“แหล่งผลิตและจำหน่าย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อาชีพมั่นคง สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา เกษตรปลอดสารพิษ  ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

6.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม