การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า


ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้


เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล วังไชย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ ปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติ ด้วย


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย

--ดาวน์โหลดครบ 3 ไฟล์---

download

download

download