องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ   อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ

 

download