นางดารณย ศรสนตสข ตำแหนง หวหนาสวนการศกษาฯ
นางดารณีย์  ศรีสันติสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นางดาวรง เสนามาตย ตำแหนง คร ค.ศ.๑
นางดาวรุ่ง  เสนามาตย์
ครู ค.ศ.๑
นางบษยา เทยนยทธ ตำแหนงค คร ค.ศ.๑
นางบุษยา  เทียนยุทธ
ครู  ค.ศ.๑
นางรานตร นามคำม ตำแหนง คร ค.ศ.๑
นางรานตรี  นามคำมี
ครู ค.ศ.๑
aนางบปผา คำวยา ตำแหนง ครผชวยระดบ ๓
นางบุปผา  คำวยา
ครูผู้ช่วยระดับ ๓
aนางสกานดา วงศฮาด ตำแหนง ครผชวย ระดบ ๓
นางสุกานดา  วงศ์ฮาด
ครูผู้ช่วย ระดับ ๓
aนางเสงยม นำใจ ตำแหนง ครผชวย ระดบ ๓
นางเสงี่ยม  น้ำใจ
ครูผู้ช่วย ระดับ ๓ 
bนางกนยา วงษงอ ตำแหนงผดแลเดก
นางกันยา  วงษ์งอ
ผู้ดูแลเด็ก
bนางกาญจนา ไชยคำ ตำแหนง ผดแลเดก
นางกาญจนา  ไชยคำ
ผู้ดูแลเด็ก
bนางจงจตร ซาเกม ตำแหนง ผดแลเดก
นางจงจิตร  ซาเกิม
ผู้ดูแลเด็ก
bนางจตรลา เหลยมด ตำแหนง ผดแลเดก
นางจิตรลา  เหลี่ยมดี
ผู้ดูแลเด็ก
bนางเบญจา เจรญแกนทราย ตำแหนง ผดแลเดก
นางเบญจา  เจริญแก่นทราย
ผู้ดูแลเด็ก
bนางวไลวรรณ  งาคม ตำแหนงผดแลเดก
นางวิไลวรรณ   งาคม
ผู้ดูแลเด็ก
bนางสาวบญจนทร มลด ตำแหนง ผช.นกวชาการศกษา
นางสาวบุญจันทร์  มุลดี
ผช.นักวิชาการศึกษา