wangchai10
นายอุดม กึกก้อง
นายก อบต.วังไชย
 
l
นายคาน   ซาเกิน  
รองนายก อบต.วังไชย
  ss003
นายเรื่องศิลป์  อ่อนมาก
รองนายก อบต.วังไชย
  ss002
นายอัศจันทร์   พรจันเท่า
เลขานุุการนายก อบต.