กองการเกษตร

wangchai1 2

จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองเกษตร

 นายภญสวรรค  มลด  ตำแหนง ผช.นกวชาการเกษตร

 นายภิญสวรรค์   มูลดี
ผช.นักวิชาเกษตร