wangchai1 9

นางอังคณารัตน์  โพธิเสส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

นางทองด  ศรมนตรสงา ตำแหนงเจาหนาทบรหารงานทวไป

นางทองดี   ศรีมนตรีสง่า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป