นายสภกด คำสงห ตำแหนงผอำนวยการกองคลง
นายสุภัคดิ์  คำสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
  นางดารณ  เพญธสาร  ตำแหนง  หวหนาฝายการคลง
นางดารุณี  เพ็ญธิสาร
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 
นางสาวลกษณาวด  พรดอนกอตำแหนงนกวชาการจดเกบรายได
นางสาวลักษณาวดี  พรดอนก่อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
   นายจตรตศกด  ชยดวงด  ตำแหนงนกวชาการพสด
นายจิตรติศักดิ์  ชัยดวงดี
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววราพร  มลผง ตำแหนง ผช.เจาหนาทพสด
นางสาววราพร  มูลผง
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
   นางลดดาวลย  พรจนเทา ตำแหนง ผช.นกวชาการเงนและบญช
นางลัดดาวัลย์  พรจันเท่า
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี