wangchai1 9

นางอังคณารัตน์  โพธิเสส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังไชย

 
 

aaa
นายสุมิตร  วังพิมูล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังไชย

 
  

 wangchai1 2
จ่าเอกสุพจน์ ศรีเกิน
หัวหน้าสำนักปลัด

  
วเคราะห
นางนันท์ธิดา   นันทะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางเบญจวลย ไวจำปา ตำแหนงนตกร
นางเบ็ญจวัลย์ ไวจำปา
นิติกร
นางทองด ศรมนตรสงา ตำแหนงเจาหนาทบรหารงานทวไป
นางทองดี  ศรีมนตรีสง่า
นักบริหารงานทั่วไป
 นายศรวชญ ยบลมลตำแหนงบคลากร
นายศรวิชญ์  ยุบลมูล
นักทรัพยากรบุคคล

จาเอกภรมย สาลาดตำแหนงเจาพนกงานปองกนฯ
จ.อ.ภิรมย์   สาลาด
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายคำจนทร กกกอง ตำแหนง พนกงานขบเครองจกรกลขนาดเบา
นายคำจันทร์   กึกก้อง
พนักงานขับเครืองจักลขนาดเบา

นางสาวรตนพร แพงคำ ตำแหนง ผช.เจาหนาทธรการ
นางสาวรัตนพร   แพงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรงรตน  แสนส ตำแหนง ผช.เจาหนาทบนทกขอมล
นางสาวรุ่งรัตน์   แสนสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกนษฐา ฉมมา ตำแหนง ผช.นกวชาการประชาสมพนธ
นางสาวกนิษฐา  ฉิมมา 
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์


  

นายทศพล พรดอนกอ ตำแหนงพนกงานขบรถยนต
นายทศพล  พรดอนก่อ 
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสมบต เศษกลาง ตำแหนง พนกขบรถยนต
นายสมบัติ  เศษกลาง
พนักขับรถยนต์